تبلیغات
اس ام اس جدید و پیامک روز - تا حالا دقت کردین خر تو خر

جدیدترین و بهترین و بروزترین اس ام اس ها و جکها و پیامکهای سرکاری و عاشقانه و جملات فلسفی و باحال

تا حالا دقت کردین خر تو خر

تاریخ : هجدهم اردیبهشت 94

ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﺧﻮﺩ ﺁﺩﻣﻪ
ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﺧﻮﺩ ﺁﺩﻣﻪ
ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﻟﺒﺎﺱ ﺧﻮﺩ ﺁﺩﻣﻪ
ﺧﻮﺵ ﻓﺮﻣﻮﻥ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮﺩ ﺁﺩﻣﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺰﻭﻩ ﺟﺰﻭﻩ ﯼ ﺧﻮﺩ ﺁﺩﻣﻪ
ﺗﻤﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺩﺳﺖ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺁﺩﻣﻪ
ﺑﺎﻣﺰﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﺑﭽﻪ ﯼ ﺧﻮﺩ ﺁﺩﻣﻪ
ﻭﻟﯽ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﻮﻫﺮ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺮﺩﻣﻬﻬﻬﻬﻬﻪ؟